Jdi na obsah Jdi na menu

Prevence pro domácnost

Prevence pro domácnost

 

Povinnosti fyzických osob:

počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných,elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení.Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.

Zakázané činnosti fyzických osob:

bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany, zneužívat linku tísňového volání, provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru pokud nemá odbornou způsobilost. Poruší-li fyzická osoba příkazy nebo zákazy týkající se požární ochrany hrozí mu sankce ve výši 10 000,- až 25 000,- korun.

Hořlavé nebo požárně nebezpečné látky:

pevná paliva - se ukládají odděleně od jiných druhů paliv, nebo hořlavých anebo hoření podporujících látek.

hořlavé kapaliny - se skladují nebo ukládají pouze v obalech k tomuto účelu určených. Nelze je ukládat ve společných místnostech a ve sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění těchto objektů v maximálním množství 40 litrů v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič.

Garáže - v jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše 40 litrů benzínu pro osobní automobily a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20 litrů olejů na jedno stání. V hromadných garážích se pohonné hmoty ani oleje neukládají, s výjimkou provozních náplní a záložního paliva, které jsou součástí vozidel.

Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy, kontejnery, nádrže) se umísťují na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech. Tyto nádoby nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, v garážích, kotelnách, místnostech určených ke spaní, ve společných prostorách bytových domů a ubytovacích zařízení.

Propan – butan je za normálních podmínek plyn těžší než vzduch je hořlavý, bez barvy a nekorozivní. Vzhledem k tomu, že může nahradit ve vzduchu kyslík, působí jako látka, která způsobuje dušení.

Komíny a kouřovody - se udržují v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů. Čištění a kontrola komínů se zabezpečuje ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem: spotřebiče na tuhá a kapalná paliva do výkonu 50kW šestkrát ročně spotřebiče na plynná paliva do výkonu 50 kW s komínovou vložkou dvakrát ročně bez komínové vložky šestkrát ročně s výkonem nad 50 kW čtyřikrát ročně spotřebiče paliv do výkonu 50 kW v rekreačních domcích a chatách a pokud nejsou užívány celoročně nejméně jednou ročně. Vybírací, vymetací a čistící otvory musí být uzavřeny těsnými dvojitými nebo zdvojenými komínovými dvířky z nehořlavých materiálů. Komínová dvířka otvorů umístěných na veřejně přístupných místech (schodiště, chodby) mají být uzamykatelná nebo zajiště uzamykatelnou závorou.

Hořlavé látky, které se ukládají v půdních prostorách - za bezpečné se považuje jejich umístění ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.

Tepelné spotřebiče - při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, u kterých není k dispozici průvodní dokumentace (návod výrobce na provoz, kontroly, údržbu, obsluhu apod.), se postupuje podle dokumentace technicky a funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů. V případech uvedených v odstavci tepelné spotřebiče nebo není-li bezpečná vzdálenost spotřebiče od povrchů stavební konstrukce, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot doložena zkouškou nebo předepsána technickou dokumentací, stanoví se bezpečné vzdálenosti podle normativních požadavků. Každý spotřebič pevných paliv instalovaný na podlaze z hořlavé hmoty musí být opatřen upevněnou ochrannou podložkou přesahující jeho půdorys o následující hodnoty:

u spotřebičů pevných paliv k vaření nejméně

- 600 [mm ] před přikládacím a popelníkovým otvorem,

- 300 [mm ] od bočních a svislých hran těchto otvorů,

u ostatních spotřebičů pevných paliv nejméně

- 300 [mm ] před přikládacím a popelníkovým otvorem,

- 100 [mm ] na ostatních stranách spotřebiče.

Krb na pevné palivo instalovaný na podlaze z hořlavé hmoty musí být opatřen izolač nehořlavou podložkou přesahující půdorys ohniště nejméně:

- 800 [mm] ve směru kolmém na otevřenou popř. otevíratelnou stranu,

- 400 [mm] ve směru rovnoběžném s touto stranou.

Ukládání popela - při používání tepelných spotřebičů na tuhá paliva se nevychladlý popel ukládá do nehořlavých uzavíratelných nádob.

Jak předcházet vzniku požárů v domácnostech – všeobecně:

- k rozdělávání ohně v kamnech nebo krbech nepoužívat hořlavou kapalinu,

- pokud máme kamna a krby v provozu nenecháváme je bez dozoru,

- do těsné blízkosti tepelných spotřebičů nedáváme hořlavé látky,

- spotřebiče na kapalná paliva doplňujeme náplní až po vychladnutí spotřebiče,

- každých 5 let necháme provést revizi elektroinstalace,el. spotřebičů, rozvodu plynu v domácnosti a plynových spotřebičů,

- přibývajícími el. spotřebiči v domácnostech dochází k přetížení el. instalace a tím možnosti ke vzniku požárů,

- mikrovlnné trouby a rychlovarné konvice po použití raději odpojíme od el. sítě, jsou často příčinou požáru,

- pokud máme v provozu el. spotřebiče nenecháváme je nikdy bez dozoru.

Vonné i nevonné svíčky, aromalampy - při používání vonných aromalamp a ostatních druhů vonných i nevonných svíček se tyto nesmí ponechat při jejich hoření bez dozoru !!!

Nutno bedlivé pozorovat a sledovat !!! Žádný druh těchto výrobků nesmí být položen na hořlavých podložkách !!!

Vypalování porostů J E Z A K Á Z Á N O !!!

(dle § 78, odst.(1) písm.s), zákona č.133/85 Sb., o požární chraně ve znění pozdějších předpisů)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář